Algemene voorwaarden van Conberg Design

ALGEMENE VOORWAARDEN CONBERG DESIGN

Identiteit Verkoper:

Conberg Design

KvK-nummer: 53332857

Het Puyven 104

BTW-nr: NL141229731B01

5672 RH NUENEN

Bankrekening: 528045164

Tel: 06-25048978

IBAN / Swiff: volgt

Email: design@conberg.nl

Website: www.conberg.nl

Artikel 1. Algemene Bepalingen

1.1 Bij het plaatsen van een bestelling en/of het aangaan van een overeenkomst (op afstand), verklaart de koper bekend te zijn en gaat de koper akkoord met de algemene voorwaarden van Conberg Design.

1.2 De volledige tekst van de algemene voorwaarden van Conberg Design zoals gedeponeerd bij de KvK te Eindhoven, is terug te vinden via de homepage van onze website www.conberg.nl/design .

1.3 Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend en alleen worden afgeweken indien en voor zover zulks uitdrukkelijk, schriftelijk is overeengekomen.

1.4 Indien ook de koper naar (zijn) algemene voorwaarden verwijst, zijn de voorwaarden van de koper niet van toepassing. Dit is alleen anders indien en voor zover de toepasselijkheid van de voorwaarden van de koper niet in strijd komen met de algemene voorwaarden van Conberg Design, dan is slechts het in onze voorwaarden bepaalde van toepassing. Enig andersluidend beding in de voorwaarden van de koper doet aan het voorgaande niet af.

1.5 Waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken van "levering (van zaken)”, wordt naast de verkoop van artikelen daaronder tevens verstaan het verrichten van diensten en werkzaamheden van welke aard dan ook.

1.6 Op overeenkomsten en eventuele andere rechtsbetrekkingen tussen Conberg Design en de koper, waar deze algemene voorwaarden betrekking op hebben is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, zulks met uitsluiting van het Weens Koopverdrag.

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze offertes, aanbiedingen en op alle door Conberg Design aangegane overeenkomsten (op afstand), hoe ook genaamd. In het bijzonder zijn deze voorwaarden ook van toepassing op door Conberg Design aangegane elektronisch afgesloten overeenkomsten op afstand tot levering van zaken aan de koper.

2.2 Conberg Design is niet aansprakelijk voor eventuele (tussentijdse) prijswijzigingen. Eventuele typefouten in het systeem staan niet garant voor levering van producten.

Artikel 3. Het Aanbod

3.1 Conberg Design heeft een website met daarop een uitgebreide en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden zaken, diensten of werkzaamheden. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de koper mogelijk te maken. Als Conberg Design gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Conberg Design niet.

3.2 Conberg Design verkoopt vrijwel uitsluitend vintage en dus gebruikte spullen. Gezien de leeftijd van deze spullen kunnen er gebruikssporen aanwezig zijn. Om de staat van de artikelen aan te duiden gebruiken we de volgende categorieën: uitstekend, zeer goed, goed, redelijk en matig.

3.3 Elektrische apparaten worden alleen verkocht als zij werken, mits expliciet anders vermeld. We verkopen apparaten zonder batterijen en verlichting zonder gloeilampen, halogeenlampen, spaarlampen en/of led lampen.

3.4 Goederen zijn leverbaar zolang de voorraad strekt.

3.5 Producten blijven eigendom van Conberg Design tot ontvangst van de volledige betaling voor datzelfde product en eventuele bijkomende kosten.

3.6 Voor producten in opdracht of op bestelling wordt een aanbetaling gevraagd van 25% van het verkoopbedrag.

3.7 Gereserveerde producten houden wij maximaal 7 dagen vast. Na 7 dagen worden deze producten tenzij anders schriftelijk overeengekomen weer ter verkoop aangeboden.

3.8 Het is uitsluitend mogelijk op afspraak de aangeboden artikelen te bezichtigen in onze vestiging in Nuenen. U kunt ons mailen of bellen om een afspraak te maken.

Artikel 4. Totstandkoming (en beëindiging) van de overeenkomst

4.1 Een overeenkomst met Conberg Design komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging m.b.t. de aankoop per e-mail is verzonden naar het door de koper opgegeven e-mail adres.

4.2 De koper kan zijn bestelling ontbinden, door binnen 24 uur na orderbevestiging door Conberg Design een e-mail te sturen naar: design@conberg.nl o.v.v. "ontbinding” en het betreffende artikelnummer.

4.3 De koper kan gebruik maken van het herroepingsrecht (zie verder onder artikel 9 Retourneren).

Artikel 5. Prijzen

5.1 Alle prijzen op Conberg Design zijn in euro’s, inclusief het geldende btw tarief en exclusief eventuele overige kosten voor verzending of betaling.

5.2 Conberg Design hanteert in bijna alle gevallen margeprijzen, bepaald volgens de margeregeling. De margeregeling is een belastingregeling, die geldt voor gebruikte goederen zoals kunst, antiek en verzamelvoorwerpen. Er wordt alleen btw belasting betaald over de marge tussen inkoop en verkoop.

5.3 Het gebruik van de margeregeling wordt vermeld op de factuur. Alle prijzen zijn dus inclusief btw, maar er wordt geen btw bedrag vermeld op de factuur.

5.4 Indien Conberg Design gebruik maakt van de normale btw regeling zal dit expliciet worden vermeld op de factuur.

5.5 Een wettelijke verhoging of verlaging van de btw of andere overheidsheffing kan steeds in de prijs worden doorberekend.

Artikel 6. Bijkomende kosten voor verzenden, verzekeren, etc.

6.1 Verzendkosten zijn voor rekening van de koper evenals overige bijkomende kosten voor bijvoorbeeld (speciale) verpakking, verzekering, kosten ten gevolge van in- en uitvoer, etc.

6.2 Conberg Design werkt alleen met gerenommeerde transportbedrijven en afhankelijk van de omvang van de gekochte goederen en het afleveradres zoeken wij de meest voordelige oplossing voor het verzenden. Wij kiezen bij voorkeur altijd een service met track&trace en verzekering.

6.3 Indien de verzending binnen de met reguliere transporteurs gemaakte afspraken valt, is sprake van een standaardverzending, hiervoor worden de kosten direct vermeld op de eerste opdrachtbevestiging.

6.4 Meubels en extreem breekbare producten worden bij voorkeur opgehaald in Nuenen, maar kunnen ook worden bezorgd. Verzending van grote items en breekbare producten gebeurt uitsluitend in overleg met en op speciaal verzoek van de koper.

6.5 Indien het verzenden maatwerk is ontvangt u van Conberg Design een offerte voor de verzendkosten. Dan is de bestelling van de koper in eerste instantie een reservering. Zodra de koper akkoord gaat met de verzendkosten, sturen wij de koper een aangepaste orderbevestiging. De bestelling van de koper is dan pas definitief.

Artikel 7. Betaling

7.1 Bij bestellingen via Conberg Design kan op de volgende wijze worden betaald:

7.2 Betaling van een bestelling d.m.v. overschrijving dient binnen 7 dagen te geschieden onder vermelding van het ordernummer en omschrijving.

7.3 Conberg Design behoudt zich het recht voor om bij uitblijven van een betaling na de eerste termijn van 7 dagen, bestelde artikelen opnieuw in de verkoop te brengen.

Artikel 8. Levering en leveringstijd

8.1 Conberg Design streeft ernaar om de goederen na ontvangst van de betaling, binnen 3 tot 5 werkdagen uit te leveren, tenzij anders is overeengekomen. U ontvangt van ons zo spoedig mogelijk een email met de details betreffende het transport.

8.2 Als plaats van levering geldt het adres dat de koper aan Conberg Design schriftelijk kenbaar heeft gemaakt.

8.3 Het risico van beschadiging en/of vermissing van goederen berust tot het moment van bezorging aan de koper bij de transporteur, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

8.4 Levertermijnen zijn nimmer fatale termijnen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, bericht Conberg Design de koper in principe binnen vijf werkdagen nadat hij de bestelling geplaatst, maar altijd binnen de wettelijke termijn van 30 dagen. Indien de bestelling niet binnen 30 dagen na plaatsing van de bestelling kan worden geleverd, heeft de koper het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.

8.5 In geval van ontbinding conform het vorige lid zal Conberg Design het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen de wettelijke termijn van 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.

8.6 Indien het transport wordt geregeld door de koper, ligt het risico in handen van koper op moment dat het artikel fysiek in handen is van de koper of de persoon of organisatie die door dan rechtmatige eigenaar de toestemming en opdracht heeft gegeven ter vervoer.

8.7 Ingeval van bezorging door Conberg Design zelf, worden de bestelde producten afgeleverd aan de voordeur op de begane grond. De koper dient zelf zorg te dragen voor verder vervoer binnen de woning / woningcomplex.

Artikel 9. Retourneren

9.1 Het product mag tot maximaal 14 dagen na ontvangst worden geretourneerd. De koper zal zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden.

9.2 De retourzending (het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking) dient van te voren schriftelijk bij van Conberg Design aangemeld te worden. U ontvangt dan indien relevant aanvullende verzendinstructies. Gemaakte kosten voor het terug sturen of terug brengen van artikelen, is voor rekening van de koper.

9.3 Retourneren kan alleen indien verpakking en het product in dezelfde staat zijn waarin Conberg Design het aan de koper heeft afgeleverd.

9.4 U dient bij de retourzending een briefje te doen met uw NAW-gegevens, de factuur en uw (bank)rekeningnummer.

9.5 Zodra Conberg Design de retourzending heeft ontvangen, zal het aankoopbedrag z.s.m., doch uiterlijk binnen de wettelijke termijn van 30 dagen worden terugbetaald.

9.6 Het is uiteraard ook mogelijk om de goederen op afspraak zelf terug te brengen naar onze vestiging in Nuenen.

9.7 Het aankoopbedrag is exclusief eventueel overige gemaakte kosten, zoals verzendkosten en/of kosten van betaling.

9.8 Speciaal op bestelling aangekochte of vervaardigde producten, kunnen na levering niet geannuleerd of geretourneerd worden.

Artikel 10. Garantie

10.1 De koper koopt het product in de staat waarin het zich ten tijde van de koop bevindt. De koper dient zich tevoren op de hoogte te stellen van de staat waarin het product zich bevindt.

10.2 De koper is zodoende op de hoogte van de leeftijd van de gekochte producten. Dit in acht genomen, kan geen garantie gegeven worden op mankementen die zich vertonen na aankoop.

10.3 De koper is zelf verantwoordelijk voor het juiste gebruik van de gekochte artikelen, en kan daardoor geen garantie claimen als gebruiksvoorschriften niet juist worden nageleefd.

Artikel 11. Aansprakelijkheid

11.1 Conberg Design is niet aansprakelijk voor het zoekraken of beschadigen van artikelen tijdens verzending. De koper heeft tegen betaling van de meerkosten een product verzekerd laten verzenden en kan reclameren bij de transporteur.

11.2 Conberg Design is niet aansprakelijk voor enige schade aan roerende of onroerende goederen en voor letsel aan of overlijden van personen ten gevolge van gebruik van door Conberg Design geleverde producten.

11.3 Koper wordt bij aanschaf van vintage producten verondersteld bekend te zijn, dat producten vervaardigd zijn in tijden dat afwijkende eisen en voorschriften werden gesteld aan veiligheid en gebruik welke mogelijk niet overeenkomen met huidige wet- en regelgeving.

11.4 Elektronische apparaten worden door ons verkocht als verzamelobject en zijn meestal niet direct geschikt voor dagelijks gebruik. Wij kunnen, gezien de leeftijd van onze producten (vaak tientallen jaren oud), geen technische garantie geven.

11.5 Koper is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor naleving van, en toezien op veilig en verantwoord gebruik van bij Conberg Design aangeschafte producten.

11.6 Conberg Design is nooit verplicht tot betaling van schadevergoeding aan de koper tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van Conberg Design.

11.7 Als Conberg Design om welke reden dan ook wel enige schade moet vergoeden, zal deze nooit hoger uitvallen dan het bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product.

Artikel 12. Privacy verklaring

12.1 Uw Persoonlijke gegevens zullen niet aan partners of derden worden verstrekt. Hiermee wordt ruimschoots voldaan aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens.